Huisvesten naar vraag Vraag en prestatiegerichte scholenbouw

Maximale flexibiliteit

Het gebouw is flexibel in het dagelijks gebruik, speelt in op toekomstige wensen en is geheel demontabel en herbruikbaar. Een minimale constructie maakt het mogelijk talloze variaties van indelingen te realiseren. Zowel de flexibele wanden als de vaste delen zijn afbreekbaar en op andere plaatsen in te zetten. Ruimten kunnen eenvoudig worden vergroot of verkleind en door een strategische opstelling van de trappenhuizen is elke verdieping apart te gebruiken.

Meerdere functies
De school kan tijdelijk of permanent meerdere functies krijgen. Denk hierbij aan het faciliteren van culturele, buurt- en ouderenfuncties, zorg of kantoorfuncties. De gebouwen kunnen verschillende programma’s huisvesten, waarbij snel gereageerd kan worden op de vraag die voortkomt uit een nieuwe wijk. Dit voorkomt leegstand. Als er meerdere scholen in één gebouw zijn gehuisvest hebben deze desgewenst eigen algemene ruimten. En mocht er op termijn geen behoefte meer zijn aan een school- en kinderopvang, dan kan het gebouw in z’n geheel een andere functie krijgen. Dat is maximale flexibiliteit.

Snel uitbreidbaar met minimale hinder
Met een just-in-time aanpak worden gebouwen binnen 6 maanden gerealiseerd. Ze kunnen in een zomervakantie worden uitgebreid en zijn eenvoudig functioneel aan te passen met minimale hinder.

Groei en krimp opvangen
Flexibiliteit is nodig om groei en krimp van leerlingaantallen op te kunnen vangen en indien nodig andere functies onder te brengen. Het gebouw is intern eenvoudig aanpasbaar om aan andere gebruikswensen te kunnen te kunnen voldoen. Het gebouw beperkt zich niet tot de vooraf gedefinieerde gebruikers of een vooraf gedefinieerd gebruik. Het biedt mogelijkheden voor uitwisseling van functies en ruimte voor (onderwijskundige) vernieuwing. Een gebruiker kan in geval van groei of krimp naar vraag en zonder grote overlast ruimten afstoten of overnemen van een andere gebruiker.

Wat biedt het Kindcentrum nu?
Op dit moment kent het Kindcentrum de volgende functies: primair onderwijs, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, voorschoolse opvang, buurtfunctie, kinderbibliotheek en een gymzaal. De gebruikers kunnen onafhankelijk van elkaar gebruikmaken van delen van het gebouw, zonder dat daarvoor het hele complex verlicht of verwarmd hoeft te worden. Sommige functies kennen een schoolrooster, andere functies worden alle dagen van de week benut. De feitelijke kosten daarvan worden concreet gemaakt en praktische zaken als klimaatbeheer en inbraakbeveiliging zijn hierop afgestemd.