Huisvesten naar vraag Vraag en prestatiegerichte scholenbouw

Maximaal ontzorgen

MKC Zeeburgereiland is binnen budget gerealiseerd, de onderhouds- en exploitatiekosten van het pand zijn beheersbaar en het pand kan snel en relatief eenvoudig worden aanpast bij toekomstige uitbreiding of inkrimping. Systeembouw is op een vernieuwende manier ingezet en het concept borgt een ‘just-in-time’-oplevering. Doordat de huisvesting integraal wordt aanbesteed aan één marktpartij voor een periode van 30 jaar, worden de gebruikers ontzorgd.

Invloed op alle momenten in het proces
Door een goed afgewogen publiek-private samenwerking en een integrale aanbesteding van ontwerp, bouw, onderhoud en een deel van de exploitatie, kunnen zowel de markt als de gemeente en gebruikers zich richten op hun kerntaken. Partijen hebben de ruimte om invloed te blijven uitoefenen waar dat wenselijk is. De scholen hebben dankzij de korte ontwikkeltijd en de just-in-time oplevering altijd de beschikking over hoogwaardige huisvesting.

Slim ontwerpen
Op basis van het concept Huisvesten naar vraag wordt een nieuw schoolgebouw beter, sneller en goedkoper gerealiseerd. Marktpartijen krijgen de vraag om een gebouw te realiseren en integrale huisvestingsdiensten te bieden. De markt wordt hiermee uitgedaagd een ontwerp te maken dat vanuit het levensduurdenken optimaal is ingericht. Doel is de juiste prikkels te geven waardoor slimme en pragmatische ontwerpen ontstaan die niet inboeten op kwaliteit maar wel lagere kosten hebben.

Organisatie en contractvorm
Stadsdeel, scholen, schoolbesturen en andere gebruikers worden zoveel mogelijk ontzorgd, zowel tijdens de bouw als in de beheer- en exploitatiefase. Het beheer, de schoonmaak en het onderhoud zijn in handen van een professionele organisatie. Prijzen voor de dienstverlening staan vooraf vast en er wordt gecontroleerd of de diensten van het afgesproken niveau zijn. Wanneer dat niet het geval is, compenseert de organisatie dat financieel. Gebruikers kunnen zich door het professionele beheer volledig richten op hun primaire onderwijstaken.