Huisvesten naar vraag Vraag en prestatiegerichte scholenbouw

Binnen budget ontwikkelen en exploiteren

Het concept Huisvesten naar vraag stuurt op total cost of ownership. Investeringskosten, kosten voor beheer, onderhoud, schoonmaak, energie én verbouwingen worden inzichtelijk gemaakt en als geheel beschouwd. Zowel voor de gemeente als voor de gebruikers is hierdoor zekerheid over de kosten. De gebouwen moeten binnen de beschikbare investerings- en exploitatiebudgetten ontwikkeld en geëxploiteerd kunnen worden. De gehanteerde economische levensduur bedraagt 30 jaar. Door de verhuur van ruimten kan het stadsdeel de investering over 30 jaar afschrijven.

Investering en exploitatie binnen budget
De gebouwen moeten binnen het normbudget voor scholen gebouwd kunnen worden, al doet de gemeente daar maximaal 15% bovenop om extra kosten voor een gezond en duurzaam gebouw te dekken. De totale exploitatiekosten per groep kinderen blijven, rekening houdend met de werkelijke gebruikstijden, binnen de zogenaamde vergoeding voor de Materiële Instandhouding die voor scholen geldt.

Zekerheid over de kosten
Voor de duur van de contracten bestaat er zekerheid over de kosten voor schoonmaak en het onderhoud aan het gebouw. Daarnaast is er zekerheid over de gebouwgebonden energieprestatie. Elke gewenste aanpassing aan het gebouw en reparatie wordt snel en voor een vooraf vastgestelde prijs uitgevoerd. De markt maakt een inschatting van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden met bijbehorende prijs. De markt maakt ook een inschatting van het gebouwgebonden energiegebruik (verlichting, installaties en verwarming). Het stadsdeel betaalt de gebruiksgebonden energiekosten en draagt het risico van de toekomstige prijsontwikkeling.

Exploitatielasten
Gebruikers hebben zekerheid over de hoogte van de exploitatielasten gedurende de gehele levenscyclus. Zij betalen het stadsdeel een vast bedrag per groep of ruimte. Zo ontstaan er voor de scholen geen tekorten in de exploitatie die ten koste kunnen gaan van de onderwijskwaliteit.

Een gezonde werk- en leeromgeving zorgt niet alleen voor hogere leerprestaties maar heeft ook een lager ziekteverzuim tot gevolg en zorgt zodoende voor lagere personeelkosten.